Rys historyczny

Na międzynarodowym Kongresie Eucharystycznym w Lourdes w 1914 r. stwierdzono potrzebę utworzenia dla dzieci organizacji o profilu eucharystycznym. Po orędziu papieża Benedykta XV, wzywającym dzieci całego świata do modlitwy o pokój, Krucjata Eucharystyczna zostaje założona przez o. Bessier'sa TJ w 1916 r. jako organizacja dla dzieci w ramach Apostolstwa Modlitwy, prowadzonego przez Księży Jezuitów. Pierwsze oddziały powstały we Francji a następnie Krucjata szybko rozszerzyła się w innych krajach. w 1921 r. Benedykt XV dokonał oficjalnego zatwierdzenia Krucjaty. Następny papież Pius XI zaraz po swojej koronacji w 1922 r. udzielił błogosławieństwa "rycerzom eucharystycznym", których liczba dochodziła już wtedy do 900 tysięcy.

Na terenie Polski Krucjata została założona przez Świętą Urszulę Ledóchowską, założycielkę Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK. Zetknąwszy się z Krucjatą we Francji, zapragnęła objąć jej działaniem dzieci w Polsce. Po porozumieniu się z o.Bessier'sem TJ i otrzymaniu aprobaty na to dzieło, Matka Ledóchowska zakłada pierwsze koło Krucjaty w Pniewach k. Poznania 1 stycznia 1925 r. Dzięki poparciu władz kościelnych Sekretariat Krucjaty w Pniewach wydaje od października tegoż roku pismo "Hostia" i "Orędowniczek Eucharystyczny" a na terenie Polski powstają coraz liczniej koła Krucjaty.

W 1927 r. generalnym dyrektorem Krucjaty na całą Polskę zostaje mianowany o. Józef Bok TJ i Księża Jezuici obejmują wydawnictwo czasopisma "Hostia". Krucjata stale się rozwija tak, że w 1939 r. osiąga liczbę około 200 tysięcy członków.

Druga wojna światowa przerwała w Polsce wspaniały rozwój Krucjaty. Po wojnie w latach 1945-49 w niektórych rejonach Polski powstały jeszcze koła Krucjaty. Ostatni ogólnopolski zjazd diecezjalnych dyrektorów odbył się 1 lipca 1947 r. Wzięło w nim udział 37 kapłanów. Dalsze wydarzenia w Polsce uniemożliwiły prowadzenie Krucjaty jako oficjalnej organizacji dla dzieci.

Zasady i hasła

Całość pracy z dziećmi w Krucjacie, mająca na celu kształtowanie postaw prawdziwie chrześcijańskich, opiera się na realizacji 4 zasad i 10 haseł.

Zasady:

- módl się
- przyjmuj często Komunię św.
- bądź ofiarny
- bądź apostołem

Hasła:

1. Rycerz i rycerka Jezusa Eucharystycznego
2. Nigdy nie opuszcza porannej i wieczornej modlitwy
3. Kościele pełni honorową straż wobec Pana Jezusa - modli się pobożnie, bez rozglądania, a myśli i serce zwraca ku tabernakulum
4. Odznacza się zawsze posłuszeństwem wobec rodziców i starszych
5. Stara się być pilnym w nauce i szkolnych obowiązkach
6. Ma czyste serce i brzydzi się nieskromną rozmową, książką, obrazem, zabawą
7. Jest wzorem dobroci i unika sprzeczek i kłótni
8. Kocha prawdę i nigdy nie plami ust swoich kłamstwem
9. Jest uczynnym dla innych i brzydzi się samolubstwem
10. Cieszy się życiem i stara się sprawiać radość rodzicom i otoczeniu
11. Zachęca do czytania Pisma św. i katolickich książek, nie pije alkoholu i nie pali papierosów

W naszej grupie jest 30 dziewcząt. Opiekunką grupy jest s. Janina. Wspólnie śpiewamy, przygotowujemy liturgię na niedzielę ,modlimy się oraz bawimy się. Spotkania odbywają się w piątki o godzinie 1600 oraz w niedziele o godzinie 1100.

Zapraszamy! Dołącz do nas!