Franciszkański Zakon Świeckich (FZŚ) - to międzynarodowa społeczność i najbardziej liczny, i najbardziej rozpowszechniony ruch laicki w Kościele  katolickim.

 

„Jeśli chcesz służyć Bogu, krocząc śladami św. Franciszka z Asyżu wstąp do FZŚ”

 

Założyciel

 

Na przestrzeni dwóch tysięcy lat chrześcijaństwa jest tylko jeden człowiek wśród wielu,  który wpłynął na historię w sposób nieporównywalny: św. Franciszek z Asyżu. Żył w latach 1181 - 1226. Przez życie niósł ludziom radość, pokój i dobro. Szedł w ubóstwie i pokorze naśladując Pana Jezusa. Kochał ludzi. Bratem był mu każdy.  Swą miłością ogarniał zwierzęta, zachwycał się przyrodą. A to wszystko wypływało z Miłości do Pana Boga. Ewangelię dosłownie realizował w życiu. Praktykował ubóstwo, ascezę, które pomagały na drodze wzrostu duchowego. Tak upodobnił się do Chrystusa, że w 1224  na górze Alwerni otrzymał stygmaty - rany Pana Jezusa.

 

Franciszkański Zakon Świeckich (FZŚ) - geneza 

 

Św. Franciszek przyciągał ludzi. Wstępowali do Zakonów, które założył tj. Pierwszego (męskiego) i Drugiego (żeńskiego). Dla tych, którzy nie mogli ze względu na swój stan wstąpić do tych zakonów założył: III-ci Zakon [1221], który obecnie nazywa się Franciszkańskim Zakonem Świeckich. Św. Franciszek i jego współbracia uświadomili ludziom, którzy pytali: „A co z nami?”, że nie tylko w murach klasztornych, nie tylko w habicie, można dążyć do świętości, ale też można, żyjąc w rodzinie, w samotności iw miejscowym społeczeństwie, wykonując swój zawód. Jako członkowie Wspólnoty nie składamy ślubów zakonnych (czystości, posłuszeństwa i ubóstwa) lecz składamy przyrzeczenia życia zgodnego z Regułą.

 

„ Reguła życia Franciszkanów Świeckich jest następująca: Zachować Ewangelię Pana naszego Jezusa Chrystusa naśladując świętego Franciszka z Asyżu, dla którego Chrystus był natchnieniem i centrum życia w odniesieniu do Boga i ludzi”.

 

Franciszkanie Świeccy                    

 

Na przestrzeni ponad 800 - lat do Zakonu należało wielu powszechnie znanych ludzi jak np. Krzysztof Kolumb, wielu z nich zostało ogłoszonych świętymi np. św. Elżbieta Węgierska. Natomiast powszechnie znani polscy tercjarze ostatniego stulecia to: Adam Chmielowski, Jacek Malczewski, gen. broni Józef Haler. Coś wyjątkowego i głębokiego daje ludziom Franciszkański Zakon Świeckich, kiedy w jego szeregi wstępowali i papieże i książęta Kościoła. Wystarczy wspomnieć, że do III Zakonu należeli ostatni papieże: Pius X, Pius XI, Pius XII, Jan XXIII. W Polsce przed wojną należeli prawie wszyscy biskupi z kard. A. Sapiehą na czele. Po wojnie, także bardzo wielu z ks. kard. Stefanem Wyszyńskim, kandydatem na ołtarze.

 

„Myśmy poznali i uwierzyli Miłości, jaką Bóg ma ku nam”(J 4,16)

 

Spośród wielu wskazań, które obowiązują tercjarzy można wskazać kilka najważniejszych punktów. Nawiązują one do zasadniczego tekstu Reguły oraz Konstytucji Franciszkańskiego Zakonu Świeckich:

 

1. Zachowywać Ewangelie Pana naszego Jezusa Chrystusa, naśladując św. Franciszka z Asyżu, dla którego Chrystus był natchnieniem i centrum życia w odniesieniu do Boga i ludzi;       

2. Kształtować swój sposób myślenia i działania poprzez całkowitą i doskonałą przemianę wewnętrzną, którą Ewangelia nazywa „nawróceniem” i która ze względu na słabość ludzką trzeba codziennie podejmować;

3. Uczynić modlitwę i rozważanie duszą swego życia i działania. Uczestniczyć w sakramentalnym życiu Kościoła, zwłaszcza w Eucharystii;

4. Wypełniać obowiązki własnego stanu we wszystkich okolicznościach życia, a idąc za ubogim i ukrzyżowanym Chrystusem wyznawać Go także w trudnościach i prześladowaniach;

5. W zakresie dóbr doczesnych zachować należy umiar, zaspokajając swoje potrzeby materialne;

6. Z pokorą i uprzejmością odnosić się do wszystkich ludzi, widząc w nich dar Boży i Obraz Chrystusa;

7. Pracę uważać za dar oraz uczestnictwo w dziele stworzenia, Odkupienia i służby ludzkiej społeczności;

8. W rodzinie żyć franciszkańskim duchem pokoju, wierności i poszanowaniu życia, czyniąc z niego znak odnowy dokonanej w śmierci przez Chrystusa;

9. Mając szczególny szacunek dla innych stworzeń żywych i nieożywionych, które noszą „znamię Najwyższego”, walczyć z pokusami ich nadużywania, szerząc franciszkańskie pojęcie powszechnego braterstwa;

10. Szukać dróg jedności i braterskiej zgody z każdym człowiekiem. Nieść ludziom radość i nadzieję.

 

Jako osoby świeckie pozostajemy pod stałą opieką naszego asystenta duchowego, którym jest o. Zbigniew Rogowski – franciszkanin z tutejszego klasztoru w Przemyślu.

 

Warunki przyjęcia do Wspólnoty

 

Warunkiem przyjęcia do FZŚ jest życie w łączności z Kościołem katolickim oraz okazywanie wyraźnych oznak powołania. Katolicy, którzy są ochrzczeni, przyjęli sakrament bierzmowania i ukończyli 18 rok życia. Osoba, która podejmie się takiego sposobu realizacji swojego życia zostaje włączona do Wspólnoty Franciszkańskiego Zakonu Świeckich: 
Włączenie to następuje w trzech etapach:

 

·         postulat - trwa co najmniej 6 miesięcy

·         nowicjat - trwa jeden rok,

·         profesja czasowa lub wieczysta - przyrzeczenie życia Chrystusową Ewangelią według Reguły FZŚ  

                                                                                                                                         

Profesja jest aktem publicznym i kościelnym, uroczystym przyrzeczeniem wobec Kościoła.

 

Prośbę o przyjęcie do wspólnoty FZŚ można złożyć na ręce o. Asystenta lub przełożonej s. Teresy Lachowicz podczas spotkań:

- w każdą trzecią niedzielę miesiąca godz. 15.00 Msza św. później modlitwy przy ołtarzu św. Franciszka z Asyżu, uczczenie jego relikwii i spotkanie miesięczne na salce,                               

- w każdy poniedziałek, godz.17.00 - nabożeństwo powołaniowe,

- w każdy czwartek, godz. 17.00 - adoracja Najświętszego Sakramentu.                                                              

 

Ogólnopolska strona internetowa Franciszkańskiego Zakonu Świeckich www.fzs.franciszkanie.pl